CoreaVPN.net  
Home
   IKEv2 (Internet Key  Exchange v2)
접속 대수 초과 계정 연결 끊기(차단) 로그
  IKEv2 계정은 장비 종류(PC, 스마트폰, 태블릿 등)에 관계없이 두 대에서 "동시" 사용 가능합니다.
  동시 사용시는 반드시 두 장비에서 연결하는 서버 그룹(A, B, C)이 달라야합니다.

  *.  3 대의 장비에서 5 분 이상 동시 사용시는 C 그룹 서버의 VPN 연결을 끊습니다.
  *.  번갈아 사용시는 접속 대수나 서버 제한 없습니다.

  어느 서버가 어느 그룹(A, B, C)에 속하는가?

 • 아래 표는 3 개의 VPN을 동시에 연결하므로서 C 그룹 서버의 연결이 끊긴 계정 및 그 시각입니다.

 • 배경색이 빨간색인 계정은 2 회 이상 접속 대수 초과로 오늘 자정까지 C 그룹 서버 접속이 차단됩니다.

 • 하루 1 회, 5 분 이내의 시간에 세 개의 VPN 을 동시에 사용하면 C 그룹 서버 차단 안됩니다.
오늘시각계정
2021-10-18  13:10  sulga2 
2021-10-18  13:00  bts267 
2021-10-18  12:20  key593 
2021-10-18  12:15  key593 
2021-10-18  11:45  do9867s 
2021-10-18  11:40  dmd201 
2021-10-18  11:25  angel4444 
2021-10-18  11:20  angel4444 
2021-10-18  11:20  thc2001 
2021-10-18  10:40  key593 
2021-10-18  10:00  wsx08 
2021-10-18  09:55  wsx08 
2021-10-18  09:15  wsx03 
2021-10-18  08:20  wsx03 
2021-10-18  08:05  ohanttna 
2021-10-18  08:00  ohanttna 
2021-10-18  07:55  ohanttna 
2021-10-18  01:45  aoa404 
2021-10-18  01:40  aoa404 
2021-10-18  01:35  aoa404 
2021-10-18  00:25  wzfs01 
2021-10-18  00:20  jdglobal2 
2021-10-18  00:20  wzfs01 
2021-10-18  00:15  czepraha 
2021-10-18  00:15  jdglobal2 
2021-10-18  00:15  wzfs01 
2021-10-18  00:10  jdglobal2 
어제시각계정
2021-10-17  23:30  nash120957 
2021-10-17  23:15  do9867s 
2021-10-17  23:05  linkluv 
2021-10-17  23:00  linkluv 
2021-10-17  22:40  linkluv 
2021-10-17  22:35  key514 
2021-10-17  22:20  wzfs01 
2021-10-17  22:15  ikevchina085 
2021-10-17  22:15  wzfs01 
2021-10-17  21:55  jasonko0705 
2021-10-17  21:50  jasonko0705 
2021-10-17  21:45  jasonko0705 
2021-10-17  20:55  qnfehwjr2002 
2021-10-17  20:55  ralpooh 
2021-10-17  20:30  clickrjm 
2021-10-17  19:30  tea010 
2021-10-17  19:15  tea010 
2021-10-17  18:25  ikevchina023 
2021-10-17  18:25  pin318 
2021-10-17  18:20  ikevchina023 
2021-10-17  18:10  pokk08 
2021-10-17  17:05  angel4444 
2021-10-17  17:00  angel4444 
2021-10-17  17:00  ikevchina112 
2021-10-17  16:55  ikevchina112 
2021-10-17  16:55  ojhplay 
2021-10-17  16:50  ikevchina112 
2021-10-17  16:50  ojhplay 
2021-10-17  16:45  ojhplay 
2021-10-17  16:25  nuguri2 
2021-10-17  16:15  haha111 
2021-10-17  15:20  clickrjm 
2021-10-17  15:15  wsx03 
2021-10-17  14:35  ikevchina083 
2021-10-17  14:20  qaz11 
2021-10-17  13:55  moolpas12 
2021-10-17  12:20  ralpooh 
2021-10-17  11:55  abyss93 
2021-10-17  11:50  abyss93 
2021-10-17  11:20  ohanttna 
2021-10-17  11:15  ohanttna 
2021-10-17  11:10  ohanttna 
2021-10-17  10:45  humentong 
2021-10-17  10:40  humentong 
2021-10-17  10:20  syyoon0229 
2021-10-17  08:05  ch30321 
2021-10-17  08:00  ch30321 
2021-10-17  07:55  ch30321 
2021-10-17  05:55  qnwk44 
2021-10-17  03:20  river1031 
2021-10-17  03:15  river1031 
2021-10-17  02:55  river1031 
2021-10-17  02:55  whale0111 
2021-10-17  02:45  aoa404 
2021-10-17  02:45  dg2021 
2021-10-17  02:15  hjjj2021 
2021-10-17  02:10  hjjj2021 
2021-10-17  02:05  beijing 
2021-10-17  02:00  beijing 
2021-10-17  01:55  kw002 
2021-10-17  01:50  kw002 
2021-10-17  01:45  kw002 
2021-10-17  01:10  hava82 
2021-10-17  01:05  hava82 
2021-10-17  01:05  ohsang66 
2021-10-17  00:55  ikevchina083 
2021-10-17  00:40  jdglobal2 
2021-10-17  00:35  jdglobal2 
그제시각계정
2021-10-16  23:35  hbs2245 
2021-10-16  22:45  blueplay791 
2021-10-16  22:45  ikevchina083 
2021-10-16  22:25  live2ride 
2021-10-16  22:10  minho1209 
2021-10-16  22:05  qwer0722 
2021-10-16  22:00  qwer0722 
2021-10-16  21:55  tea328 
2021-10-16  21:10  ikevchina085 
2021-10-16  20:40  abyss93 
2021-10-16  20:25  hjkim 
2021-10-16  19:15  dbsgh8528 
2021-10-16  19:10  ralpooh 
2021-10-16  19:05  hava82 
2021-10-16  18:30  aoa617 
2021-10-16  18:25  ralpooh 
2021-10-16  18:05  pike052 
2021-10-16  17:50  aoa617 
2021-10-16  17:40  aoa404 
2021-10-16  17:35  aoa404 
2021-10-16  17:35  hava82 
2021-10-16  17:30  aoa404 
2021-10-16  17:25  keunjing 
2021-10-16  16:45  kevin2467 
2021-10-16  16:35  mhchoi 
2021-10-16  16:35  seungjun7309 
2021-10-16  16:30  mhchoi 
2021-10-16  16:15  aug05-a 
2021-10-16  15:50  beijing 
2021-10-16  15:45  wzfs01 
2021-10-16  15:40  wzfs01 
2021-10-16  15:35  wzfs01 
2021-10-16  15:15  ojhplay2 
2021-10-16  15:10  ojhplay2 
2021-10-16  15:00  key167 
2021-10-16  14:45  beijing 
2021-10-16  14:25  angel4444 
2021-10-16  14:20  angel4444 
2021-10-16  14:15  angel4444 
2021-10-16  13:40  keunjing 
2021-10-16  13:25  gid1111 
2021-10-16  12:40  qnfehwjr2002 
2021-10-16  12:35  qnfehwjr2002 
2021-10-16  12:30  qnfehwjr2002 
2021-10-16  11:30  specs1212 
2021-10-16  11:05  light 
2021-10-16  11:00  abyss93 
2021-10-16  10:40  vpn49790 
2021-10-16  10:35  kkikke10 
2021-10-16  10:10  kkikke10 
2021-10-16  08:55  shinsooil1 
2021-10-16  06:50  kimpilkue 
2021-10-16  06:45  kimpilkue 
2021-10-16  06:40  kimpilkue 
2021-10-16  05:05  tea998 
2021-10-16  05:00  tea998 
2021-10-16  03:00  hys002 
2021-10-16  02:55  hys002 
2021-10-16  02:50  hys002 
2021-10-16  01:50  kw002 
2021-10-16  01:45  kw002 
2021-10-16  01:30  kw002 
2021-10-16  00:30  jdglobal2 
2021-10-16  00:25  jdglobal2 
2021-10-16  00:25  sulga2 
2021-10-16  00:20  jdglobal2 
코리아브이피엔(CoreaVPN) by (주)리눅스랩(LinuxLab)
http://coreavpn.net 서울 아차산로 320 307호
Tel : (한국)02-456-4551, E-mail : vpn@coreavpn.net
*. CoreaVPN은 모든 PC(윈도우, 맥, 리눅스) 및 스마트폰에서 사용 가능한
   "국내에 단 하나뿐인 IKEv2 VPN 서비스" 입니다.